Spotty verrechnet Strom zu Großhandelspreisen

Spotty-Mitbegründer Harri Mikk    Bild: Spotty